⇒ Medizin ⇒ Vorklinik ⇒ Chemie

Chemie

Oxidations-Merksatz I

Oxidation ist Elektronenobgabe